کپسول آتش نشانی

اطفاء حریق

خاموش کننده ها

تامین تجهیزات فنی پارسه نمایندگی فروش خاموش کننده ها ی آتش نشانی | کپسول های آتش نشانی در خدمت تمامی هموطنان عزیز میباشد
انواع مواد داخل خاموشش کننده شامل موارد ذیل است
با توجه به کاربرد متفاوت خاموشکنندهها و از طرفی با توجه به متفاوت بودن مواد در حال احتراق، مواد اطفاءکننده نیز متفاوت میباشند. پنج نوع مواد اطفاءکننده با کار برد متفاوت در خاموشکنندههای ذیل وجود دارد:
خاموشکنندههای محتوی آب خاموشکنندههای محتوی مواد هالوژنه
خاموشکنندههای محتوی پودر خاموشکنندههای محتوی گاز
خاموشکنندههای محتوی کف خاموشکنندههای محتوی مواد هالوژنه
شناسایی خاموش کننده ها به عنوان نمونه مثال حروف را برای شما کاربر گرامی معرفی میکنیم
حرف A این حرف معمولاً روی بدنه خاموشکنندهای که برای حریق جامدات مانند چوب، کاغذ، پارچه و مقوا مناسب است نوشته میشود.
حروف A.B این حروف معمولاً روی بدنه خاموشکنندهای که برای حریق جامدات معمولی مانند موارد بالا و مایعاتی از قبیل نفت و بنزین و . . . مناسب است نوشته میشود.
حروف A .B.C این حروف معمولاً روی بدنه خاموشکنندهای که پودر آن مناسب برای سه گروه آتشسوزی جامدات و مایعات که ذکر شد به اضافه وسایل الکتریکی است استفاده میشود.
حروف B.C این حروف معمولاً روی بدنه خاموشکنندهای که برای آتشسوزی مایعات و وسایل الکتریکی مناسب است نوشته میشود.
نحوه استفاده از کپسولهای آتش نشانی به عنوان نمونه
۱-خونسردی خود را در هر حال حفظ نمایید. ۲-در فضاهای رو باز پشت به باد و در فضاهای بسته جلوی درب ورود یا خروج بایستید. ۳-ضامن ( پین ) دستگیره را از محل خود خارج نمایید. ۴- سر پاشنده شلنگ کپسول را در دست گرفته و به طرف آتش نشانهگیری نمایید. ۵- دستگیره کپسول را به ارامی فشار دهید